Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków KW Lublin


Na podstawie Uchwały 1/11/2019 z dnia 8 października 2019 roku i  zgodnie ze Statutem Zarząd KW Lublin zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu Wysokogórskiego Lublin.

Zebranie w pierwszym terminie odbędzie się w dniu 29 października 2019 roku o
godz. 19:00 w siedzibie Klubu na ul. Wojciechowskiej 9a.

Zebranie odbędzie się według następującego porządku obrad:

1) Rozpoczęcie zebrania, wybór przewodniczącego zebrania.
2) Wybór komisji skrutacyjnej, mandatowej i sekretariatu zebrania.
3) Sprawdzenie dokumentów przez komisję mandatową i stwierdzenie prawomocności zebrania.
5) Sprawozdanie Zarządu II-giej kadencji na temat jego działalności w
latach 2016-19 (działalność statutowa, sprawozdanie finansowe).
6) Oficjalna deklaracja o ustąpienie Zarządu KW Lublin w związku z
upływem kadencji i wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu.
7) Wystąpienie, wnioski i rekomendacje Komisji Rewizyjnej dotyczące
Zarządu II-giej kadencji.
8) Wystąpienie Sądu Koleżeńskiego II-giej kadencji.
9) Dyskusja na temat sprawozdań i wniosków Zarządu i Komisji.
10) Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
11) Zgłaszanie kandydatów na Prezesa III-ciej kadencji, wystąpienia
kandydatów i wybory Prezesa KW Lublin.
12) Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu II kadencji:
dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza, wybory członków Zarządu KW Lublin.
13) Wybory członków Komisji Rewizyjnej.
14) Wybory członków Sądu Koleżeńskiego.
15) Wystąpienie inauguracyjne Prezesa Zarządu III-ciej kadencji.
16) Dyskusja nad planami i profilem działalności Klubu na lata 2020-2022.
18) Sprawy inne, wnioski wolne.
19) Zamknięcie obrad.
Informujemy, że zgodnie ze statutem do ważności uchwał walnego
Zebrania jest wymagana obecność co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania członków KW Lublin w pierwszym terminie. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, Zarząd jest uprawniony
do zwołania Zebrania w drugim terminie o godzinie 19:30. W tym wypadku
Zebranie będzie prawomocne niezależnie od liczby obecnych członków. Zachęcamy do zgłaszania kandydatów, występowania z wnioskami i
czynnego udziału w pracach Walnego Zebrania Członków.

Z pozdrowieniami

Zarząd Klubu Wysokogórskiego Lublin