Walne Zebrane Członków KW Lublin!


Ponieważ dobiega końca I kadencja Zarządu Klubu Wysokogórskiego Lublin, już 26 października bieżącego roku o godz. 18:30, w Miejskiej Bibliotece Publicznej na Leonarda, odbędzie się WALNE SPRAWOZDAWCZO-WYPORCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW. Ze względu na wagę poruszanych kwestii (ustąpienie Zarządu pierwszej kadencji, udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, wybór nowego Zarządu – zachęcamy wszystkich Członków do spełnienia swojego statutowego obowiązku.

NA PODSTAWIE UCHWAŁY 1/11/2016 I ZGODNIE ZE STATUTEM ZARZĄD ZWOŁUJE
WALNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU WYSOKOGÓRSKIEGO
LUBLIN.

Zebranie w pierwszym terminie odbędzie się 26 października 2016 r. o
godz. 18:30, w Filii nr 26 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H.
Łopacińskiego w Lublinie ul. Leonarda 18.

Zebranie odbędzie się według następującego porządku obrad:

1) Rozpoczęcie zebrania, wybór przewodniczącego zebrania.
2) Wybór komisji skrutacyjnej/mandatowej i sekretariatu zebrania.
3) Sprawdzenie dokumentów przez komisję mandatową i stwierdzenie
4) prawomocności zebrania.
5) Sprawozdanie Zarządu I-szej kadencji na temat jego działalności w
latach 2013-16 (działalność statutowa, sprawozdanie finansowe).
6) Oficjalna deklaracja o ustąpienie Zarządu KW Lublin w związku z
upływem kadencji i wniosek o udzielenie absolutorium i skwitowania
Zarządu.
7) Wystąpienie, wnioski i rekomendacje Komisji Rewizyjnej dotyczące
Zarządu I-szej kadencji.
8) Wystąpienie Sądu Koleżeńskiego I-szej kadencji
9) Dyskusja na temat sprawozdań i wniosków Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.
10) Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
11) Zgłaszanie kandydatów na Prezesa II-giej kadencji, wystąpienia
kandydatów i wybory Prezesa KW Lublin.
12) Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu II kadencji,
wiceprezesów, skarbnika i sekretarza, wybory członków Zarządu KW
Lublin.
13) Wybory członków Komisji Rewizyjnej.
14) Wybory członków Sądu Koleżeńskiego.
15) Wystąpienie inauguracyjne Prezesa Zarządu II-giej kadencji.
16) Głosowanie nad wnioskiem ustępującego Zarządu KW Lublin o
podniesienie składki członkowskiej do 90zł.
17) Dyskusja nad planami i profilem działalności Klubu na lata
2017-2020.
18) Sprawy inne, wnioski wolne.
19) Zamknięcie obrad.
Informujemy, że zgodnie ze statutem do ważności uchwał walnego
Zebrania jest wymagana obecność co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania członków KWL w pierwszym terminie, natomiast do
przegłosowania zmian w statucie konieczna jest większość 2/3
głosów.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, Zarząd jest uprawniony
do zwołania Zebrania w drugim terminie o godzinie 19:00. W tym wypadku
Zebranie będzie prawomocne niezależnie od liczby obecnych członków.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów, występowania z wnioskami i
czynnego udziału w pracach Walnego Zebrania Członków. Informujemy,
że do władz mogą kandydować również członkowie nie mogący
uczestniczyć bezpośrednio w Zebraniu, po pisemnym zgłoszeniu zgody na
kandydowanie do danej funkcji.

Z pozdrowieniami

Zarząd Klubu Wysokogórskiego Lublin

 

Z pozdrowieniem
Zarząd KW Lublin