STATUT WERSJA PDFREGULAMIN PRACY ZARZĄDU WERSJA PDF

Statut Klubu Wysokogórskiego Lublin

tekst ujednolicony z poprawkami z dn. 6 grudnia 2017r

 

Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

§1.

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, nosi nazwę Klub Wysokogórski Lublin i zwane jest w dalszym ciągu Klubem.

§2.

1. Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą władz Miasto Lublin.

2. Klub może działać poza granicami Polski, o ile na taką działalność zezwala prawo danego państwa.

§3.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 79, póz. 855) oraz ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 81, póz. 889 z późn. zm.) i posiada osobowość prawną.

§4.

Klub może być członkiem innych organizacji.

§5.

Klub używa pieczęci z nazwą stowarzyszenia i może posiadać odznaki organizacyjne.

§ 6.

Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej ogółu członków.

Rozdział 2. Cele i środki działania.

§7.

Celem Klubu jest prowadzenie i rozwijanie działalności alpinistycznej (alpinistycznojaskiniowej).

§ 8.

Klub realizuje swoje cele przez:

1. zrzeszanie osób fizycznych zajmujących się działalnością alpinistyczną,

2. popieranie, ułatwianie i organizowanie działalności sportowej, szkoleniowej i wyprawowej członków Klubu w kraju i zagranicą,

3. organizowanie wewnętrznego życia klubowego, zebrań i prelekcji,

4. współdziałanie z instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi sprawami alpinizmu,

5. czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego wśród członków,

6. współpracę z placówkami naukowymi na polu zagadnień związanych z górami,

7. propagowanie i popularyzowanie wspinaczki wysokogórskiej, to jest w szczególności taternictwa, alpinizmu i himalaizmu,

8. inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej działalności zmierzającej do realizowania statutowych celów i zadań Klubu,

9.(skreślony)

Rozdział 3. Członkowie Klubu.

§9.

1. Członkowie Klubu dzielą się na:

a. Zwyczajnych,

b. Honorowych,

c. Wspierających

2. Klub tworzy sekcję młodzieżową grupującą adeptów sportów wspinaczkowych, którzy nie są Członkami Klubu.

§ 10.

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, uprawia sporty wspinaczkowe lub wykazuje zainteresowanie alpinizmem i której kandydatura została zaakceptowana przez Zarząd Klubu w głosowaniu zwykłą większością głosów.

2. Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która swą działalnością wspiera realizację celów statutowych Klubu.

3. Osoba ubiegająca się o przynależność do sekcji młodzieżowej Klubu /adept/, winna ukończyć 16 rok życia, uprawiać sporty wspinaczkowe lub wykazywać zainteresowanie alpinizmem i której kandydatura została zaakceptowana przez Zarząd Klubu w głosowaniu zwykłą większością głosów. Warunkiem przynależności do sekcji młodzieżowej Klubu jest przedłożenie Zarządowi Klubu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na przynależność do sekcji młodzieżowej Klubu.

§ 11.

Członek zwyczajny ma prawo:

1. czynnego i biernego wyboru do władz Klubu,

2. uczestnictwa w imprezach alpinistycznych oraz korzystania ze sprzętu i pomocy Klubu,

3. noszenia odznaki członkowskiej Klubu,

4. organizowania za zgodą Zarządu Klubu imprez klubowych.

§ 12.

1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu Klubu osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju alpinizmu, lubelskiego środowiska wspinaczkowego lub które położyły znaczne zasługi na rzecz Klubu.

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członków zwyczajnych, a ponadto zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 13.

Członkowie Klubu obowiązani są do:

1. czynnego udziału w realizacji statutowych zadań Klubu,

2. przestrzegania statutu Klubu oraz przepisów dotyczących działalności alpinistycznej,

3. przestrzegania zasad etyki taternickiej oraz dyscypliny organizacyjnej,

4. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie członków.

5. Informowania zarządu o zmianie adresu i danych osobowych.

§ 14.

1. Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:

a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do zarządu,

b) skreślenia przez Zarząd z listy członków w przypadku niezapłacenia składki do dnia 30 grudnia bieżącego roku składkowego, pomimo pisemnego wezwania przez zarząd listownie lub e-mailem do uregulowania zaległości,

c) wykluczenia, na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Klubu, jeśli członek Klubu w sposób istotny naruszył interesy Klubu lub postanowienia niniejszego statutu lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na dodatkową karę utraty praw publicznych.

d) śmierci członka,

2. Od uchwały Zarządu Klubu o wykluczeniu z Klubu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania członków w terminie 30 dni.

Rozdział 4. Władze Klubu.

§ 15.

Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd Klubu,

3. Komisja Rewizyjna,

4. Sąd Koleżeński,

§ 16.

Kadencja władz trują 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym podczas Walnego Zebrania Członków.

§ 17.

Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 18.

Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:

1. uchwalanie kierunków i programu działania Klubu,

2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu,

3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4. wybór Prezesa, a następnie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

5. uchwalanie zmian w statucie,

6. wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu,

7. uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych obciążeń finansowych członków Klubu,

8. rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania przez władze Klubu lub członków,

9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu o wykluczenie,

10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Klubu,

11. podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz Klubu.

§ 19.

1. W Walnym Zebraniu członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie honorowi i zwyczajni.

2. W Walnym Zebraniu członków mogą brać udział z głosem doradczym:

a) przedstawiciele władz Polskiego Związku Alpinizmu

b) zaproszeni goście

§20.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków emailem lub listem poleconym co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§21.

Uchwały Walnego Zebrania członków zapadają, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie – w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków. Drugi termin może być zwołany nie wcześniej niż po upływie 30 min. po pierwszym terminie.

§22.

1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze jest zwoływane raz na trzy lata celem wyboru nowych władz Klubu oraz udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków może być zwołane:

a) z inicjatywy Zarządu Klubu

b) na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Klubu

c) na wniosek Komisji Rewizyjnej

d) na wniosek Sądu Koleżeńskiego

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków winno być zwołane przez Zarząd w terminie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może również odwoływać i powoływać władze Klubu.

§23.

1. Zarząd składa się z 5 członków w tym z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

2. Członkowie Zarządu, a w szczególności Prezes, muszą posiadać udokumentowane doświadczenie we wspinaczce górskiej, lub w działalności bezpośrednio z nią powiązanej.

3. Zarząd działa na podstawie regulaminu, określającego jego organizację i tryb pracy.

4. W przypadku braku możliwości pełnienia funkcji lub rezygnacji członka Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarząd przez podjęcie stosownej uchwały może powierzyć pełnienie tej funkcji innemu członkowi zwyczajnemu Klubu na zasadzie kooptacji, nie dłużej niż do upływu kadencji Zarządu. Kooptacja nie może dotyczyć funkcji Prezesa, zmiana na zasadach kooptacji nie może dotyczyć więcej niż 2 członków Zarządu.

5. W razie potrzeby Zarząd, poprzez podjęcie stosownej uchwały, może powołać pełnomocnika, któremu przekaże określone obowiązki i kompetencje. Pełnomocnika powołuje się na określony czas, nie dłużej niż do upływu kadencji Zarządu.

Zebranie Członków Założycieli powołuje Komitet Założycielski Klubu stanowiący jednocześnie pierwszy Zarząd Klubu w osobach:

Prezes: Piotr Tomala

Wiceprezes: Katarzyna Mięsiak-Wójcik

Wiceprezes: Maciej Strzemski

Sekretarz: Piotr Paprzycki

Skarbnik: Radosław Haponiuk

§24.

Do kompetencji Zarządu należy:

1. kierowanie działalnością Klubu i reprezentowanie go na zewnątrz,

2. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu

3. zwoływanie Walnych Zebrań członków,

4. przyjmowanie, skreślanie z listy członków i wykluczanie członków z Klubu,

5. ustalanie planów działania i budżetów rocznych Klubu,

6. powoływanie Komisji specjalistycznych, stanowiących organy doradcze i pomocnicze zarządu,

7. powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie sekcji grupujących członków o wspólnych zainteresowaniach,

8. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

§25.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej trzech członków zarządu oraz prezesa lub jednego z wiceprezesów. W razie równości głosów decyduje głos prezesa lub w razie jego nieobecności – głos wiceprezesa.

§ 26.

1. Zarząd na wniosek Sądu Koleżeńskiego ma prawo nakładania kar na członków Klubu w przypadku:

a) naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego statutu, uchwał lub postanowień władz Klubu

b) lekkomyślnego uprawiania sportu wysokogórskiego,

c) zachowania niezgodnego z etyką taternicką lub godnością członka Klubu.

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1, biorąc pod uwagę stopień zawinienia, okoliczności zdarzenia oraz dotychczasowe postępowanie członka Klubu, Zarząd, w drodze uchwały, może nałożyć na niego jedną z następujących kar:

a) upomnienie

b) nagana

c) zawieszenie w prawach członka Klubu na okres od sześciu miesięcy do trzech lat

d) wykluczenie z Klubu.

3. Osoba, na którą nałożono jedną z kar określonych w ust. 2, może odwołać się do Walnego Zebrania członków w terminie 30 dni.

§27.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.

2. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stanowienia wniosku w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.

4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

5. Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zebranie Członków Założycieli powołuje pierwszą Komisję rewizyjną w osobach:

Przewodniczący – Michał Drożdż

Zastępca przewodniczącego – Michał Gryglicki

Sekretarz – Tomasz Rozmej

Członek – Jakub Szczepanik

Członek – Paweł Krawczyk

§28.

1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.

2. Sąd Koleżeński zbiera się na wniosek Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub w przypadku wpłynięcia wniosku od członka Klubu o zajęcie stanowiska w sprawie spornej.

3. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

a) rozstrzyganie sporów między członkami

b) orzekanie w przedmiocie spraw dyscyplinarnych

c) mediacja między członkami Klubu

d) dokonywanie wiążącej wykładni przepisów obowiązujących w Klubie

Zebranie Członków Założycieli powołuje pierwszy Sąd Koleżeński w osobach:

Przewodniczący – Kamil Grudzień

Zastępca przewodniczącego – Aleksandra Gągała

Sekretarz – Krzysztof Tarnowski

Członek – Paweł Zwierzański

Członek – Krzysztof Wójcicki

Rozdział 5. Majątek i fundusze Klubu.

§29.

Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze oraz inne prawa majątkowe.

1. Źródłami majątku Klubu są:

a) składki członkowskie,

b) dotacje i subwencje,

c) darowizny, zapisy i spadki,

d) wpływy z ofiarności publicznej,

e) (skreślony)

f) inne wpływy uzyskane ze statutowej działalności Klubu

2. Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika bądź upoważnionego członka zarządu.

Rozdział 6. Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu.

§ 30.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie członków większością co najmniej 2/3 głosów.

§31.

Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Klubu. Likwidator po zakończeniu prac występuje do sądu z wnioskiem o wykreślenie Klubu z rejestru.

Za zgodność powyższego tekstu jednolitego Statutu z brzmieniem protokołów z Zebrania

Założycielskiego KW Lublin wraz ze zmianami według protokołów Nadzwyczajnego

Walnego Zebrania z dnia 17 czerwca 2015r. świadczą członkowie Zarządu w osobach:

Piotr Tomala

Katarzyna Mięsiak-Wójcik

Mariusz Warda

Monika Kurowska

Michał Drożdż

 

Lublin, dnia 6 grudnia 2017 r.