• Do Klubu może wstąpić osoba, która ukończyła 18 rok życia, uprawia sporty wspinaczkowe lub wykazuje zainteresowanie alpinizmem. Warto, przed podjęciem decyzji, zapoznać się ze statutem KW Lublin.
  • Osoba, która nie ukończyła 18 lat, ale ukończyła 16 lat może zostać członkiem sekcji młodzieżowej (adeptem). Warunkiem przyjęcia jest wtedy przedłożenie w Klubie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
  • Wstępując do Klubu należy wypełnić odpowiednią deklarację z ankietą członkowską (prosimy o drukowanie po obu stronach kartki A4):
    deklaracja członkowska (wersja PDF do ręcznego wypełnienia, wersja DOC edytowalna)
    deklaracja adepta (wersja PDF do ręcznego wypełnienia, wersja DOC edytowalna)
  • Deklarację trzeba dostarczyć na posiedzenie Zarządu, koniecznie ze zdjęciem niezbędnym do wyrobienia legitymacji członkowskiej. Warunkiem przyjęcia do Klubu jest także zapłacenie wpisowego w wysokości 30zł oraz bieżącej rocznej składki członkowskiej  w wysokości 90 zł.
  • Decyzję o przyjęciu do Klubu podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów. Zebrania Zarządu odbywają się przynajmniej 2 razy w miesiącu. Dokładne informacje co do czasu i miejsca kontaktu z Zarządem można znaleźć w ogłoszeniach na stronie lub uzyskać e-mailem info@kwlublin.pl. Patrz też dane kontaktowe Klubu.