Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków KWL


Na podstawie uchwały 1/8/2015 i zgodnie ze statutem Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu Wysokogórskiego Lublin. Zebranie w pierwszym terminie odbędzie się 17 czerwca 2015 r. o godz. 18:00, w Filii nr 26 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie ul. Leonarda 18. Zebranie odbędzie się według następującego porządku obrad: 1) Otwarcie Zebrania przez Prezesa KWL, wybór prowadzącego Zebranie. 2) Wybór Komisji Mandatowej, stwierdzenie prawomocności Zebrania. 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4) Głosowanie nad przyznaniem członkostwa honorowego KWL Ryszardowi Kowalewskiemu i Zygmuntowi Nasalskiemu. 5) Informacja dotycząca konieczności uzupełnienia składu Zarządu. 6) Wybór wiceprezesa i skarbnika Zarządu. 7) Przedstawienie propozycji zmian w statucie. 8) Dyskusja i głosowanie nad zmianami w statucie. Informujemy, że zgodnie ze statutem do ważności uchwał walnego Zebrania jest wymagana obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków KWL w pierwszym terminie, natomiast do przegłosowania zmian w statucie konieczna jest większość 2/3 głosów. W wypadku braku kworum w pierwszym terminie, Zarząd jest uprawniony do zwołania Zebrania w drugim terminie, które odbędzie się 17 czerwca 2015 r. o godzinie 18:30. W tym wypadku Zebranie będzie prawomocne niezależnie od liczby obecnych członków. Projekty uchwał zostaną przesłane do członków pocztą e-mail.   Z poważaniem Zarząd Klubu Wysokogórskiego Lublin