Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze KW Lublin


Na podstawie uchwały 1/6/2016 i zgodnie ze statutem Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Klubu Wysokogórskiego Lublin.
Zebranie w pierwszym terminie odbędzie się 14 kwietnia 2016 r. o godz. 19:00, w Filii nr 26 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie ul. Leonarda 18 i będzie poświęcone wyborowi delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów PZA.
Zebranie odbędzie się według następującego porządku obrad:
1) Rozpoczęcie zebrania, wybór przewodniczącego zebrania.
2) Zapoznanie zebranych z treścią instrukcji PZA dotyczącej wyboru delegatów.
3) Wybór komisji skrutacyjnej/mandatowej i sekretariatu zebrania.
4) Sprawdzenie dokumentów przez komisję mandatową/skrutacyjną i stwierdzenie
prawomocności zebrania.
5) Zgłaszanie kandydatów na delegata na Walne Zgromadzenie PZA.
6) Wybór delegata
7) Omówienie planów wyjazdowych, przedstawienie szczegółów dotyczących klubowego
wyjazdu skałkowego.
8) Sprawy inne, wolne wnioski.
9) Zamknięcie obrad.

Informujemy, że zgodnie ze statutem do ważności uchwał walnego Zebrania jest wymagana obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków KWL w pierwszym terminie, natomiast do przegłosowania zmian w statucie konieczna jest większość 2/3 głosów.
W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, Zarząd jest uprawniony do zwołania Zebrania w drugim terminie o godzinie 19:30. W tym wypadku Zebranie będzie prawomocne niezależnie od liczby obecnych członków.

 

z poważaniem

Zarząd KW Lublin