NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW – 14.12.2016


Na podstawie uchwały 1/13/2016 i zgodnie ze statutem Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu Wysokogórskiego Lublin.

Zebranie w pierwszym terminie odbędzie się 14 grudnia 2016 r. o godz. 18.30, w Filii nr 26 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie ul. Leonarda 18 i będzie poświęcone kwestii podniesienia składki członkowskiej na 90 zł.

Zebranie odbędzie się według następującego porządku obrad:

1) Rozpoczęcie zebrania, wybór przewodniczącego zebrania.

2) Zapoznanie zebranych z finansami KW Lublin.

3) Wybór komisji skrutacyjnej/mandatowej i sekretariatu zebrania.

4) Sprawdzenie dokumentów przez komisję mandatową/skrutacyjną stwierdzenie prawomocności zebrania.

5) Głosowanie nad przyjęciem wniosku.

6) Sprawozdanie z Jesiennego Wyjazdu KW Lublin do Łutowca

7) Omówienie planów wyjazdowych dotyczących Zimowego Wyjazdu Klubowego „Morskie Oko 2017”

8) Przedstawienie informacji dotyczących klubowego spotkania przedświątecznego.

9) Kontynuacja dyskusji nad planami i profilem działalności Klubu na lata 2017-2019.

10) Sprawy inne, wolne wnioski.

11) Zamknięcie obrad.

 

Informujemy, że zgodnie ze statutem do ważności uchwał walnego Zebrania jest wymagana obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków KW Lublin w pierwszym terminie, natomiast do przegłosowania zmian w statucie konieczna jest większość 2/3 głosów.

 

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, Zarząd jest uprawniony do zwołania Zebrania w drugim terminie o godzinie 19:00. W tym wypadku Zebranie będzie prawomocne niezależnie od liczby obecnych członków.

 

Z poważaniem

Zarząd Klubu Wysokogórskiego Lublin