Nadzwyczajne Walne Zebrane Członków KW Lublin


Na podstawie Uchwały 1/4/2017 i zgodnie ze Statutem Zarząd Klubu Wysokogórskiego Lublin zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

Zebranie w pierwszym terminie odbędzie się w 26 kwietnia 2017 r. o godzinie 19.00 w siedzibie Klubu na ul. Wojciechowskiej 9a i będzie poświęcone wyborowi Delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu.

Zebranie odbędzie się według następującego porządku obrad:

1. Rozpoczęcie Zebrania, wybór przewodniczącego Zebrania.
2. Wybór Sekretariatu Zebrania.
3. Zapoznanie zebranych z komunikatem i treścią instrukcji PZA dotyczącej wyboru delegatów.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Mandatowej.
5. Sprawdzenie dokumentów przez Komisję Mandatową i stwierdzenie prawomocności Zebrania.
6. Zgłaszanie kandydatów na Delegata na Walne Zgromadzenie PZA.
7. Wybór Delegata.
8. Zgłaszanie kandydatur na zastępcę Delegata na Walne Zgromadzenie PZA.
9. Wybór zastępcy Delegata.
10. Sprawozdanie z tegorocznego klubowego wyjazdu zimowego do Morskiego Oka (M. Drożdż).
11. Omówienie propozycji letniej wyprawy „Himalaje – Ladakh 2017″ (M.Walencik, G. Koszałka).
12. Przedstawienie informacji na temat klubowego wyjazdu skałkowego inaugurującego sezon wspinaczkowy termin: 19-21 maja br. (M. Warda).
13. Sprawy inne, wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że zgodnie ze statutem do ważności uchwał Walnego Zebrania jest wymagana obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków KWL w pierwszym terminie, natomiast do przegłosowania zmian w statucie konieczna jest większość 2/3 głosów.
W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, Zarząd jest uprawniony do zwołania Zebrania w drugim terminie tego samego dnia o godzinie 19:30. W tym wypadku Zebranie będzie prawomocne niezależnie od liczby obecnych członków.

Z poważaniem

Zarząd Klubu Wysokogórskiego Lublin